Työssä jaksaminen

Nuoren ja heidän läheistensä kokemukset voivat saada työntekijän tuntemaan riittämättömyyttä, avuttomuutta, voimattomuutta ja pettymystä. On tärkeää huolehtia itsestään, sillä muita tukiessa on olemassa riski myötätuntouupumukseen ja sijaistraumatisoitumiseen. Työssäjaksamista tukevat työnohjaus ja koulutus. Työstä palautumista ja irrottautumista tukee vapaa-ajan mielekäs toiminta.

Käsittelemättömänä vaikeat kokemukset voivat hankaloittaa työssä jaksamista, jolloin ne voivat ajan kuluessa johtaa empatian puutteeseen, epäeettiseen työskentelemiseen ja loppuun palamiseen. Ammatillisen ja empaattisen kohtaamisen ja työntekijän jaksamisen avaimia ovat asiakastyössä nousseiden tunteiden tunnistaminen, salliminen ja niiden käsitteleminen. Asiakastilanteissa heränneitä tunteita on hyvä käsitellä työnohjauksessa ja soveltuvasti oman tiimin tai kollegoiden kanssa.

Työnohjaus vaikuttaa myönteisesti koko työnyhteisön työn laatuun. Työntekijän ammatti-identiteetti vahvistuu sekä työn ilo lisääntyy. Työnohjaus ja kouluttautuminen antavat välineitä myös oman ahdistumisen työstämiseen ja omien ammatillisten rajojen ylläpitämiseen.

Ammattirooli on toisaalta suoja, toisaalta vaara. Jossain määrin se suojaa työntekijää, jolloin vaikeita asioita voi tarkastella ammattiroolin kautta. Toisaalta on vaarana, että suojautuminen ammattiroolin taakse piilottaa myös uupumuksen merkit. Ihmissuhdetyötä tekevälle vapaa-ajalla on suuri tasapainottavana merkitys. Mitä kuormittavampaa työ on, sitä suurempi merkitys on vapaa-ajan tekemisellä. Työn ja levon tulee olla sopivassa suhteessa. Vapaa-ajalla on hyvä tietoisesti pyrkiä tekemään jotain työn vastapainoksi.

shutterstock_11704189

Huolestuttavia merkkejä ovat mm. jatkuvat ylityöt ja lisääntynyt alkoholin käyttö, itsensä korvaamattomaksi kokeminen, asioiden lisääntynyt unohtelu ja kärsimättömyys. Ne voivat olla ensimmäisiä oireita uupumuksesta. Jos henkilö ei itse niitä tiedosta, on tärkeää, että työyhteisössä kiinnitetään niihin huomiota ja otetaan kyseisen henkilön kanssa puheeksi ja sovitaan tarvittaessa toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi.